Home » Referenties

Referenties

“Ideale sparringpartner, betrokken, creatief”

Mastermate Brinkman, coöperatie technische groothandel

Binnen Mastermate heb ik voor de regio Noord Oost Nederland in de rol van interim HR Manager een forse achterstand ingehaald na langdurige uitval van de HR Manager. Tevens heb ik een bijdrage geleverd aan de herinrichting van de HR afdeling Nederland.

Resultaten

 • Inzicht in werkzaamheden en sterk verkorten van wachttijden voor interne klanten;
 • Processen verbeterd rondom verzuim, functionering en opleiding;
 • Nauwere samenwerking met regio Zuid West.

Quote Christiaan Brinkman, directeur Mastermate Brinkman:

“Ik heb Sabine ervaren als een professional die gestructureerd werkt. Vanuit haar interim perspectief geeft ze een andere kijk op zaken en benoemt ook concrete interventies in trajecten en processen. Ze is enthousiast, gaat direct aan de slag en gaat er volledig voor. Sabine heeft snel inzicht in mensen en past haar gespreksstijl daar soepel op aan.”

www.mastermate.nl


Pronova Praktijkonderwijs, Winterswijk

Op Pronova Praktijkonderwijs heb ik het sociaal plan na een reorganisatie begeleid. Ik fungeerde als sparring partner voor de directeur met betrekking tot de visieontwikkeling en het HRM beleid. Daarnaast heb ik geadviseerd op een aantal complexe casussen rondom verzuim en functioneren. Tot slot heb ik de gesprekscyclus vorm gegeven met gebruikmaking van vlootschouw en gerichte interventie strategieën.

Resultaten

 • Het sociaal plan is succesvol afgesloten en de boventalligheid is opgelost
 • De verzuim casussen zijn goed afgerond door duurzame reïntegratie of instroom in de WIA
 • De functionering trajecten hebben geleid tot verbeterd functioneren van de betrokken medewerkers.
 • De vlootschouw heeft het potentieel in de organisatie in beeld gebracht.
 • De interventie strategieën hebben geleid tot concreet zichtbare ontwikkeling van medewerkers en doorstroom in de organisatie.

Quote Roos Willemsen, directeur Pronova Praktijkonderwijs:

“Sabine ziet medewerkers en overziet de organisatie, deze combinatie maakt dat Sabine voor onze school het juiste wist te doen.
In gesprek is Sabine een directe, doortastende sparringpartner die door het stellen van ‘moeilijke’ vragen ontwikkeling in gang zet.”

www.pronovapraktijkonderwijs.nl


Pax Christi College, Druten

Op het Pax Christi College, ressorterend onder stichting Alliantie VO, heb ik het hoofd P&O en financiën vervangen gedurende een periode van 9 maanden. In deze periode werd de formatie vormgegeven. Er lag een taakstelling vanuit het bestuur om 10 fte te bezuinigen en voor 4 medewerkers boventalligheid op te lossen. Ik gaf leiding aan het hoofd financiën, een beleidsmedewerker P&O en een medewerker personeelszaken.

Ik ben gestart met het uitvragen van de concrete doelstellingen en het beschikbare budget voor de opdracht. Daarna heb ik nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de rector, de directeuren VMBO en Lyceum, de afdelingsleiders en uiteraard de afdeling P&O en financiën zelf. Door telkens opnieuw onze inspanningen te toetsen aan het te behalen resultaat en inzicht te creëren in de voortgang en waar nodig bij te sturen bleven we in contact met elkaar en behaalden we onze doelen.

Resultaten

 • De boventalligheid is opgelost door het herplaatsen van medewerkers binnen Alliantie VO en 2 succesvolle exit trajecten.
 • Door een serie van gesprekken zijn 4 medewerkers begeleid naar een beslissing om met vervroegd pensioen te gaan. Hierdoor werd de flexibele schil vergroot en werd de interne doorstroom bevorderd.
 • De bezuinigen zijn vrijwel volledig behaald en het schooljaar is afgesloten met een door het bestuur geaccordeerde begroting.

Quote Lex van Drongelen, rector Pax Christi College:

“Sabine heeft onze afdeling P&O en financiën 9 maanden versterkt op een moment dat er behoorlijke mutaties waren in het personeelsbestand. Zij heeft zich snel ingewerkt in ons personeelsbestand en de situatie en bleek een uitstekende en vakkundige gesprekspartner voor oudere werknemers die overwogen eerder afscheid te nemen, Daardoor is een lastige ombuiging vrijwel volledig gerealiseerd en dat alles in zeer prettige en professionele verhoudingen. Een aanrader deze dame.”

www.paxchristicollege.nl


Achterhoek VO, Doetinchem

Bij de stichting Achterhoek VO heb ik een nieuw mobiliteitsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor tien scholen met elk nadrukkelijk hun eigen identiteit. Mobiliteit was binnen de stichting geen prioriteit en had een slecht imago, nu staat er helder stichting breed beleid dat door het bestuur en de scholen gedragen wordt. Dat is ontstaan door vooraf in gesprek te gaan over de te bereiken doelen en ruimte en erkenning te geven aan de verschillende belangen. Ook heb ik actief de samenwerking gezocht met de beleidsgroep P&O en daar draagvlak gecreëerd: dit heeft als een vliegwiel gefunctioneerd. Tot slot heb ik de ervaringen van de scholen meegenomen in meerdere evaluatiemomenten om telkens tot een verbeterslag komen.

Resultaten

 • Er is een positief beeld ontstaan met betrekking tot vrijwillige mobiliteit, dit uit zich in een stijging van aanmeldingen van 20%.
 • Er zijn bij opheffing van een organisatie onderdeel 8 medewerkers succesvol herplaatst binnen de stichting.
 • Er zijn gedragsafspraken gemaakt met elkaar waarin glashelder wordt beschreven welk gedrag van elkaar verwacht wordt als het gaat om mobiliteit

Quote Mini van Keulen, HR consultant:

‘Sabine is een ervaren personeel & organisatie adviseur, die met veel passie en in verbinding met de (interne) klant haar adviezen formuleert. Zij is in staat om, na een grondig onderzoek, een gedegen en betrouwbaar (beleids)rapport te schrijven, dat op draagvlak in de organisatie kan rekenen. Haar adviezen en aanbevelingen zijn logisch beredeneerd, uitstekend geformuleerd en toegankelijk. Sabine functioneert goed in een politiek gevoelige omgeving. De grootste kracht van Sabine schuilt in haar creativiteit. Zij denkt buiten bestaande kaders en is niet bang te spiegelen en te confronteren’.

www.achterhoekvo.nl


MaxX, Neede

Bij MaxX heb ik de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers vormgegeven door het schrijven van beleid dat naadloos gekoppeld is aan het unieke onderwijsconcept en het koersdocument van de school. Ook heb ik competentieprofielen ontwikkeld voor zowel groepsleerkracht- als praktijkinstructeurfuncties ten einde te komen tot functiedifferentiatie en loopbaanmogelijkheden. Ik heb de inrichting gedaan van een digitaal systeem voor de gesprekkencyclus geënt op de competentieprofielen. Tot slot heb ik een integraal personeelsbeleid ontwikkeld en vertaald in een personeelshandboek.

Resultaten

 • 87 % van de medewerkers heeft zijn ontwikkelpunten SMART vormgegeven in het systeem.
 • Er is 14 % functiedifferentiatie gerealiseerd, daarmee wordt ook voldaan aan de wettelijke vereisten van de functiemix.

Quote Richard Ferweda Directeur:

“Sabine was voor mij de ideale sparringpartner om integraal personeelsbeleid echt vorm te geven.”

www.maxxonderwijs.nl


Het Stedelijk Zutphen, Zutphen

Ik heb Het Stedelijk Zutphen krachtig geadviseerd bij 18 complexe casussen in de organisatie. Daarbij heb ik zowel inhoudelijk geadviseerd als leidinggevenden gecoacht op aanpak.

Resultaten

 • ziekteverzuim van 7,9% gedaald naar 4,6%.
 • binnen 1 jaar alle casussen opgelost met daar waar mogelijk een win-win resultaat.
 • Leidinggevenden zijn beter geëquipeerd, dit merkte ik aan de vermindering van vragen aan mij en een blijvend laag verzuim.

Quote Drs. C Freriks, algemeen directeur:

“Sabine is een betrokken personeel- en organisatie adviseur die goed in staat is door te pakken, maar ook de menselijke kant niet uit het oog verliest.”

www.hetstedelijkzutphen.nl